Матура по чужд език

Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по чужд език

1.) Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен. Изпитът се провежда по следните чужди езици: английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език и руски език

2.) Учебно съдържание

Тематични области-лексика:

 • Човек и общество-семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др. 
 • Аз и другите-приятели, социални контакти, средства за комуникация
 • България и светът-основни социокултурни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност, европейска интеграция. 

3.) Оценявани компетентности

3.1. При слушане:

 • Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене и стандартно произношение
 • Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- и телевизионни предавания по актуални въпроси
 • Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот.

3.2. При четене:

 • Извлича основна информация и разбира основни социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език
 • Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми
 • Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми • Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателски писма. 

3.3. При писане:

 • Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението, спазване на зададения обем и форма, спазване на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис
 • Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти
 • Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация. 

4.) Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:

 • слушане с разбиране
 • четене с разбиране
 • езикови задачи (лексика и граматика)
 • създаване на писмен текст.

Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор.

 

Максималният брой точки е 70.

 

Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.

 

Общият максимален брой точки е 100.


5.) Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

 
 
 

ТЕСТОВЕ ЗА ДЗИ ПО ЧУЖД ЕЗИК

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ДЗИ

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ПРОИЗВОЛЕН БИСЕР ОТ МАТУРА

Вапцаров убил баща си с мотика.


На Вуте да му е зле - настолна игра