Матура по БЕЛ

Най-важната информация за дзи по БЕЛ

1.) Български език

 • Текстът и социокултурният контекст
 • Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация
 • Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста
 • Функции на езиковите средства за изграждане на текста
 • Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища
 • Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста
 • Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации
 • Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила
 • Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила
 • Създаване на аргументативен текст.

2.) Литература

2.1. Автори и произведения

поезия: "Майце си", "Към брата си", "Елегия", "Борба", "До моето първо либе", "На прощаване", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил Левски"
поезия: "Българският език", "Отечество любезно", "При Рилския манастир", "Елате ни вижте", "Линее нашто поколение", "Епопея на забравените"-"Левски", "Паисий", "Кочо", "Опълченците на Шипка"; разказът "Дядо Йоцо гледа"; повестта "Чичовци"; романът "Под игото"
фейлетонът "Разни хора, разни идеали"; книгата "Бай Ганьо"
поезия: "Cis moll", "Ни лъх не дъхва над полени", "Спи езерото; белостволи буки", "Самотен гроб в самотен кът"; поемата "Ралица"
поезия: "Градушка", "Заточеници", "Ще бъдеш в бяло", "Две хубави очи", "Стон", "Две души", "Сенки", "Песента на човека", "Маска"
разкази: "Ветрената мелница", "Косачи", "Задушница", "Мечтатели", "На оня свят", "Андрешко", "Чорба от греховете на отец Никодим", "Занемелите камбани" повестта "Гераците"
поезия: "Черна песен", "Пловдив", "Да се завърнеш...", "Помниш ли, помниш ли...", "Спи градът", "Миг", "Един убит", "Сиротна песен", "Тиха победа"
поезия: "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан", "Юноша", "Стария музикант", "Цветарка", "Зимни вечери"
поемата "Септември"
поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", "Камък", "Дяволско"
поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"
разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим"
поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), "Песен за човека", "Сън", "История", "Завод", "Кино", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока..."
романът "Тютюн"
романът "Железният светилник".
 

2.2. Знания за строежа и функционирането на художествената творба

 • Знания за строежа и функционирането на художествената творба
 • Художествена условност (фолклор, литература)
 • Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)
 • Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)
 • Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой)
 • Въздействие на художествената творба (типове отношения автор-герой и читател)
 • Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма)
 • Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи-метафора, метонимия, символ, алегория; фигури-сравнение, епитет, хипербола, литота, антитеза, оксиморон, парадокс, гротеска).

3.) Оценявани компетентности

3.1. Езикови компетентности:

 • Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача
 • Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност
 • Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача
 • Умее да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег, предпочитани при общуване в различни функционални сфери
 • Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език
 • Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език
 • Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен език
 • Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

3.2. Литературни компетентности:

 • Разбира условния характер на художествената литература
 • Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история
 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба
 • Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

4.) Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:

4.1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.

 • задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
 • задачи със свободен отговор.

4.2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30. Общият максимален брой точки е 100.
 

5.) Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

 
 
 

ТЕСТОВЕ ЗА ДЗИ ПО БЕЛ

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ДЗИ

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

bot

Една трета от целия продаден в света сладолед е ванилов.