Матури 2017 – новини, тестове и полезни ресурси

Критерии за оценяване на литературно есе

Литературно есе за матура

Литературно есе за матура по БЕЛ

Научете повече за критериите за оценяване на литературно есе за матура по български език и литература.

Критерии за оценяване на литературно есе (VІІІ – ХІІ клас):

 

І. Умения, свързани с ориентацията спрямо определена тема

1. Добре е разбран обемът на темата.
2. Есето е изградено като сложна структура, основана на идеята да се реши проблем.

II. Умения да се изгражда теза

1. Тезата е свързана с темата.
2. Тезата е добре формулирана, ясно заявена във встъпителната част на писмената работа.
3. Избрана е подходяща теза, доказуема в рамките на няколко абзаца.

ІІІ. Умения, свързани с организацията на текста

1. Ясен метод на организиране на логическия ред от подтези и аргументи. Налице е стройна структура, като се използва ясно откроен модел или съчетание от няколко модела. Координирани помежду си подтези.
2. Обвързаност на въвеждащата и финалната част.
3. Ясни логически преходи между частите на есето, в частност – между абзаците.
4. Всеки абзац е организиран около добре обмислено тематично изречение и е структуриран добре.
5. Логическа свързаност на всяко ниво на текста.

IV. Умения, свързани с аргументацията

1. Наличие на логически изведен ред от подтези, подпомагащи основната теза.
2. Наличие на специфична аргументация, отнасяща се до подтезите.
3. Адекватност на аргументацията. Използваният доказателствен материал е подчинен на доказването на тезата. Липсват самоцелни или неуместни аргументи.
4. Аргументите са свързани пряко с подтезата, на която служат.
5. Достатъчност на аргументацията. Аргументите убедително доказват съответната подтеза и подпомагат доказването на тезата.

V. Езикова култура

1. Синтактически правилно изградени изречения.
2. Отсъствие на правописни и пунктуационни грешки.
3. Граматическа свързаност на текста – съгласуваност на времената, умение за правилната употреба на предлозите и т.н.

VI. Стилистични умения

1. Уместност на употребата на метафорични, фразеологични и други конструкции.
2. Предварително избран и обоснован стил на писане.
3. Отсъствие на грешки, свързани с непознаване на значението на думите.

 

Други полезни материали за матура:

Коментари

коментара

Leave a comment for: "Критерии за оценяване на литературно есе"

Tag Cloud